ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

ผลงาน และข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
 
โครงสร้างบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ไวนิลหล่อเทียนจำนำพรรษา
ไวนิลสอบธรรมสนามหลวง
ประกาศสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่องวันเวลาสอบ
ยอดรวมผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท
รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ชั้นเอก
บัญชีห้องสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาธรรมสนามหลวงชั้นเอกแล้ว
รายชื่อนักเรียนนับถือศาสนาอื่นๆ
สิ่งที่นักเรียนพึงปฏิบัติในวันสอบธรรมสนามหลวง
การสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
นโยบายและแผนงาน
ปฎิทินโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน