ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

เอกสารการเรียนการสอน นโยบายและแผนงาน
เอกสารสรุปโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน (หน้าปก)
เอกสารสรุปโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน (รายละเอียดภายใน)
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 (ปก)
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 (บทที่ 1)
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 (บทที่ 2-3)
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 (บทที่ 4)
การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2559
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ปี 2559
หน้าปกคู่มืองานแผนงานโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
คำนำคู่มืองานแผนงานโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
สารบัญคู่มืองานแผนงานโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
นโยบายเร่งด่วน สพฐ.
จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลรายละเอียดคู่มืองานแผนงานโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
คณะกรรมการดำเนินงานคู่มืองานแผนงานโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
ปกคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
คำนำและสารบัญคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 1 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 2 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 3 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 4 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 5 คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารอ้างอิงคู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารงานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบการนิเทศการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561
SWOT ปีงบประมาณ 2561
Annual Report (AR)
ตัวอย่างกิจกรรม / โครงการ ปีงบประมาณ 2561
ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณ
ตัวอย่างแผนการดำเนินงาน
ตัวอย่างแบบฟอร์มยืนยันการได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตัวอย่างกรอบกลยุทธ์
powerpoint งานประกันสำหรับประเมินสถานศึกษา
แบบฟอร์มสรุปโครงการ / กิจกรรม สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
นโยบายและแผนงาน
ปฎิทินโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน