ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

เอกสารการเรียนการสอน งานวัดผล
คู่มือการใช้ SGS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนในการเช็คผลการเรียนออนไลน์
คู่มือวัดผลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
แนวทางพัฒนาและการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
คู่มือการใช้ SGS สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนดูจาก Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android Application
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผล ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน กรณีพิเศษ ร ระหว่างวันที่ 30-6-60-17-7-60 สำหรับนักเรียน
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค และ สอบปลายภาค โรงเรียนปทุมคงคา (WORD)
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค และ สอบปลายภาค โรงเรียนปทุมคงคา (PDF)
แนวทางการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ขั้นตอนการจัดทำและจัดเก็บ ปพ.6 โรงเรียนปทุมคงคา
ขั้นตอนการเข้าใช้งาน SGS ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2560
ระเบียบการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตวจข้อสอบการฝนกระดาษคำตอบ โรงเรียนปทุมคงคา
คู่มือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ โรงเรียนปทุมคงคา
การวิเคราะห์ข้อสอบ โรงเรียนปทุมคงคา
สรุปการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบโรงเรียนปทุมคงคา
ปฏิทินแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ช่วงระยะสอบปลายภาค และ หลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบแก้ตัวปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
จดหมายแจ้งผู้ปกครองกำชับติดตามให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551
แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
จดหมายแจ้งผู้ปกครองกำชับติดตามให้นักเรียนดำเนินการสอบแก้ไขผลการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครู ช่วงระยะสอบปลายภาค และ หลังสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบแก้ตัวปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1,2 ลงทะเบียนเรียนซ้ำครั้งที่ 1 และลงทะเบียนเรียนซ้ำครั้งที่ 2 ปลายภาคเรียนที่ 2-2560
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 และรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1-2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
นโยบายและแผนงาน
ปฎิทินโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน