ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 
 

 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
(Download) แบบขอเวลาเรียนและขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
(download) บันทึกข้อความขอแลกคาบ
บันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนปทุมคงคา
ปฏิทินแนวปฏิบัติงานทะเบียน-วัดผลโรงเรียนปทุมคงคา (สำหรับนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินแนวปฏิบัติงานทะเบียน-วัดผล (สำหรับนักเรียน แก้ไข 28/2/2560)
ตารางสอบแก้ตัวปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบแก้ตัวปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน กรณีพิเศษ ร ระหว่างวันที่ 30-6-60-17-7-60 สำหรับนักเรียน
การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) .ppt
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค และ สอบปลายภาค โรงเรียนปทุมคงคา (.pdf)
ตัวอย่างปกข้อสอบกลางภาค และ สอบปลายภาค โรงเรียนปทุมคงคา (Word)
(Download) เอกสารการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ครั้งที่ ๑๒
(download) เอกสารการเขียนรายงาน IS 2
(Download) แบบรายงานข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
เอกสารการเรียนการสอน
นโยบายและแผนงาน
ปฎิทินโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน