ข้อมูลโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
แผนที่ตั้งของโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
Home Page กลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ
 

นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

 

 

 

 

ของที่ระลึกโรงเรียน
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
 
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น "ม. ๑" ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ เว็บไซต์ bangkok2.org
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น "ม.๔" ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แก้ไข!!! เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ "PK Open House 2017" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้น ม. ๑ - ๖
ดาวน์โหลด!!!! เกียรติบัตรงานนิทรรศการวิชาการ PK OPEN HOUSE 2018
รายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ อาคารสอบและห้องสอบ การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 อาคารสอบ : อาคาร 6 (อาคาร 84 ปี
ใบเสนอราคา
การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ครั้งที่ ๑๒​ (เอกสารดาวน์โหลด)
ประกาศเรื่อง ชี้แจงข่าวการทำประชาพิจารณ์
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๑​ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม. ๑ และ ม. ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๔ (โครงการพิเศษ IEP) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. ๑ (โครงการพิเศษ GEP)
ใบสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๔ (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักเรียน ระหว่าง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม. ๑ และ ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด!! เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ "PK Open House 2017" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
 
กลุ่มบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารทั่วไป
 
เอกสารการเรียนการสอน
นโยบายและแผนงาน
ปฎิทินโรงเรียน
ตารางเรียน
รายชื่อนักเรียน
แบบฟอร์มต่างๆ ของโรงเรียน
เผยแพร่ผลงานของครู
งานวัดผล
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ผู้ปกครองเครือข่าย
เว็บไซต์อ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เว็บเขต สพม.2
เว็บ สพฐ.
โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
สมาคมนักเรียนเก่า
ผู้ปกครองเครือข่าย
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ห้องเรียน GEP
ห้องเรียน IEP
ห้องเรียน Pre วิศวะ
ศูนย์ STEM โรงเรียน
ศูนย์เรียนร่วมของโรงเรียน
ห้องสมุดของโรงเรียน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เศรษฐกิจพอเพียง
facebook โรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน ปทุมคงคา