❤️Welcome to Patumkongka School !!! ❤️ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนปทุมคงคา 📌📌 การรับหนังสือเรียนของนักเรียน ม.2 และ ม.5 กับ ม.3 และ ม.6 อ่านเพิ่มเติมได้ที่>> Click Me

นางสุภัทร เงินดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน


NEW แบบกรอกข้อมูลของผลงานภาพรวม NEW

แบบกรอกข้อมูลการประกวดแข่งขัน/ผลงานของนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงาน/รางวัลของครู โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงานโรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลครูไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน

ดาวโหลดเอกสาร

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน

แสดงข้อมูล RSS