Get Adobe Flash player

ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด


      1. เข้าห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
      2. นักเรียนต้องฝากกระเป๋าและสิ่งของไว้จุดบริการรับฝากกระเป๋า
      3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มหรือของขบเคี้ยวทุกชนิด เข้าไปในห้องสมุด
      4. นักเรียนห้ามเล่นโทรศัพท์ในห้องสมุดหรือ ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
      5. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่จุดพักหนังสือ กรณีที่เป็นหนังสือพิมพ์ให้
    เก็บไว้ที่ ที่แขวนหนังสือพิมพ์ ส่วนวารสารให้นำไปเก็บที่ชั้นวางวารสารตามชื่อ
    วารสาร

      6. ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียน ลำลาย ทรัพยากรของห้องสมุด
      7. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ เก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยทุกครั้ง
      8. ให้ตรวจหนังสือก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง
      9. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
      10. ในชั่วโมงเรียยนห้ามเข้าใช้ห้องสมุดนอกจากคุณครูพามาค้นคว้า


ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

นางสาวสุภัทร เงินดี

ช่องทางการติดต่อ