กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาววีนัส  ชาลี
นางสาวกวิสรา  อุ่นไธสง
นางสาววีนัส  ชาลี
นางสาวอัตตาลี  หนูช่วย