การทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา มอบหมายให้งานรับสมัครนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมคงคา ดำเนินการสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 และดำเนินการสอบวัดความรู้และสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนปทุมคงคา