กิจกรรมศึกษาดูงานการปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
ของ นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา มอบหมายให้นางสาวเพ็ญนัส เค้ากล้า พร้อมด้วย นางสาวอนุสรา หงษ์คำจันทร์ และนางสาวพรพรรณ ประทุมชัยนำนักเรียนเผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรร มศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕จำนวน ๓๕ คน เข้าศึกษาดูงานด้านศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ พื้นที่ปฏิบัติงานภายในโรงซ่อมบำรุงหลักและ ห้องจำลองขับร ถไฟฟ้า ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม คลองบางไผ่จังหวัดนนพบุรี ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมจากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง