วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนปทุมคงคาเป็นสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ นางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ ซึ่งมีนางสาวศุภิสรา เสือทอง และนางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน ศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ