งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมคงคาเข้า
ร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับโรงเรียน รุ่นที่ 2/2566

วันที่ 17 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ได้มอบหมายให้ นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ และ นางสาวสิริวรรณ กองธรรม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับโรงเรียน รุ่นที่ 2/2566 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โดยมีนายอำนาจ อัปษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประธานในธีกล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม