ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบโรงเรียนปทุมคงคาการทดสอบวัดความรู้
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4