ประกาศโรงเรียนปทุมคงคา
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลกิจการร้านค้าสวัสดิการและเครื่องดื่มภายในโรงเรียนปทุมคงคา