ประกาศโรงเรียนปทุมคงคา

เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖