พันธกิจ

1. ส่งเสริม พัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้เรียน ในด้านบุคลิกภาพ วินัย คุณธรรม และจริยธรรม                                                                                                 

2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนด้านทักษะการคิดคำนวณ การใช้ภาษาไทย และภาษาต่่างประเทศที่จำเป็นในการสื่อสารที่เหมาะสมกับยุคสมัย                                                                

3. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับบุคลากรครู ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสู่มาตรฐานครูมืออาชีพ                                                                                             

4. ส่งเสริม พัฒนาครูและผู้เรียนในการใช้วิทยาการทันสมัยด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                             

5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการร่วมพัฒนาสถานศึกษาในทุกด้านตามศักยภาพ                                                                                                                                               

6. ส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นฐาน

 เป้าประสงค์   โรงเรียนปทุมคงคามุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากล