โรงเรียนปทุมคงคา รับสมัครนักเรียนร่วมทดสอบ Pre-Testห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GEP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566