โครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล

(CEFR : Common European Framework) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมคงคา ร่วมกับ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา และ บริษัท Wisdom Wide ได้จัดโครงการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล (CEFR : Common European Framework) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบัวฉัตร และ หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา