โรงเรียนปทุมคงคา ขอแสดงความยินดีนางสาววนิดา เด็ดดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา
รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
ประเภท ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย
ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย