วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา และคณะครู เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวศุภิสรา เสือทอง และ นายวรพล สายโสภา ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นผู้นิเทศ ณ ห้องบัวฉัตร โรงเรียนปทุมคงคา