งานลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมคงคาเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับโรงเรียน รุ่นที่ 2/2566

งานลูกเสือ กิจกรรมพั

Read more

โรงเรียนปทุมคงคา ขอแสดงความยินดีนางสาววนิดา เด็ดดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

โรงเรียนปทุมคงคา ขอแ

Read more

ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบโรงเรียนปทุมคงคาการทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเลขที่นั่งสอบแ

Read more