โรงเรียนปทุมคงคา ยินดีต้อนรับ นักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่าน


นายคมศักดิ์ หาญสิงห์

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา
NEW แบบกรอกข้อมูลของผลงานภาพรวม NEW

แบบกรอกข้อมูลการประกวดแข่งขัน/ผลงานของนักเรียน โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงาน/รางวัลของครู โรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลผลงานโรงเรียนปทุมคงคา แบบกรอกข้อมูลครูไปราชการ/ประชุม/อบรม/สัมมนาข่าวประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วัน

ดาวโหลดเอกสาร

หัวข้อ
วัน
หัวข้อ
วันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง