นักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์
เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักสิ่งประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖b นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา มอบหมายให้นางสาวเพ็ญพนัส เค้ากล้ำ พร้อมด้วย นายโศจิพงศ์ นิธิรักษ์ และนางสาวอนุสรา หงษ์คำจันทร์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์-สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ จำนวน ๓๖ คน เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “วันนักสิ่งประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ EventHall ๑๐๐-๑๐๒ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นักเรียนได้รับแรงบันดาลใจและส่งเสริมการเป็นนักประดิษฐ์ ในระดับเยาว ชนให้มีความ รู้โดยการบ่ม เพาะและพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์ประดิษฐ์กรรมในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ผ่านกิจกรรมในรูปแบบนิทรรสการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ การอบรบเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมอาชีพ เป็นต้น