ประกาศโรงเรียนปทุมคงคา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ให้นักเรียนที่ผ่านกา

Read more

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ป.ค. เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม สอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันที่ 13-15 มกราคม

Read more