การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม

Read more

โรงเรียนปทุมคงคาจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 1 “รับน้องใหม่สู่บึงบัวรั้วปทุม” ประจำปีการศึภษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษ

Read more